GDPR

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. GDPR är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den tidigare svenska personuppgiftslagen (PUL). I och med den nya lagen förstärks dina rättigheter som ägare av dina personuppgifter.

Du ska känna dig trygg hos oss som kund och hur vi behandlar dina uppgifter.
Prodig ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med GDPR är att skydda den personliga integriteten så att den inte kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behandlingar som utförs. I anledning av detta lämnas följande information.

Prodig Sven Westerlund Bildproduktion, 530616-8278, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter.
Vi kommer att behandla dina uppgifter som kund under den period som är skälig för att upprätthålla kundnyttan.
Prodig lämnar aldrig ut dina kontaktuppgifter i andra fall än då tredje part utför tjänster för Prodig's räkning.

Du kan när som helst, genom att kontakta oss:
(I) få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig, (II) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas (III) återkalla ditt samtycke (om behandlingen grundar sig på sådant) (IV) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas (V) framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter, och/eller (VI) få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit Prodig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna från Prodig till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du anser att Prodig behandlar dina personuppgifter i strid mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se/). Datainspektionen kommer då ta del av ditt klagomål och bedöma om tillsyn ska inledas.